Пошук дав 17 результатів

Повернутись до розширеного пошуку

À âîò è Âèííèöà ïîÿâèëàñü! Âî ïåðâûõ ïîçäðàâëÿþ ïîáåäèòåëåé. Âî âòîðûõ, ïî÷åìó íèêòî íè÷åãî íå ñêàçàë, íå ïîçâîíèë :roll: :lol: ? Åñëè áû òàì áûëè âèííè÷àíå, áûëî áû ãîðàçäî èíòåðåñòíåå 8) .Îñîáåííî äëÿ òåõ êòî èìååò îïûò ðàáîòû ñ ìèêðîé. Ìîæåò è ìû áû äîìîé ìåäàëüêè ïîâåçëè.... Ñåðåæà, ìîè ïîçäðàâë...
Andrey
27 жовтня 2008, 01:48
 
Форум: ЗМАГАННЯ та ФЕСТИВАЛІ
Тема: Волинська Федерація СПІНІНГ
Відповіді: 25
Перегляди: 9738

ßñíî. Òàê ìîæåò ïîäâåñòè èõ ñîðåâíîâàíèÿ êàê áåðåãîâîé îáëàñòíîé ñïèííèíã. ×òî áû â ðåéòèíãå ñ÷èòàëîñü. Íàäî áàëëû íàáèðàòü íà áóäóùèé ×Ó. Åùå ðàç ïðèìèòå ìîè ïîçäðàâëåíèÿ.
Andrey
02 жовтня 2008, 22:45
 
Форум: ЗМАГАННЯ та ФЕСТИВАЛІ
Тема: Чемп Украины СПИННИНГ (лодка)
Відповіді: 15
Перегляди: 8270

Íàø êóáîê 11-12 îêòÿáðÿ.
http://fishing.vn.ua/forum/viewtopic.ph ... 9bfc3#6147
Andrey
30 вересня 2008, 21:47
 
Форум: ЗМАГАННЯ та ФЕСТИВАЛІ
Тема: Чемп Украины СПИННИНГ (лодка)
Відповіді: 15
Перегляди: 8270

Âîò ýòî óæå äðóãîé ðàçãîâîð!!! :D
Ïàëû÷, à ãäå åñëè íå â Ïàíòàëèè, åñëè íå ñåêðåò?
Andrey
30 вересня 2008, 21:47
 
Форум: ЗМАГАННЯ та ФЕСТИВАЛІ
Тема: Чемп Украины СПИННИНГ (лодка)
Відповіді: 15
Перегляди: 8270

Æàëü, åñëè íå ïðîâåäåòå. Ïðîñòî âñå êòî ïðåäûäóùèå ðàçû áûë ó âàñ, ñíîâà ãîòîâû åõàòü ê âàì. ß äóìàþ îïÿòü áóäåò 2-3 êîìàíäû. Íà ×åðíîâöû ó íàñ íåêîòîðûå íå ïîåäóò. À ÷òî, íåâîçìîæíî ïðîâåñòè ñîðåâíîâàíèÿ áåç ïðèñóòñòâèÿ Èâàíà Ùåâè÷à è Áîãäàíà Äåìüÿí÷óêà ??? :?
Andrey
29 вересня 2008, 23:15
 
Форум: ЗМАГАННЯ та ФЕСТИВАЛІ
Тема: Чемп Украины СПИННИНГ (лодка)
Відповіді: 15
Перегляди: 8270

Âñå ïðàâèëüíî. Òàê êîãäà???
Andrey
28 вересня 2008, 23:29
 
Форум: ЗМАГАННЯ та ФЕСТИВАЛІ
Тема: Чемп Украины СПИННИНГ (лодка)
Відповіді: 15
Перегляди: 8270

ðèáà óøëà íà ôðîíò............ìèíèðóéòå ìîñòû îêàçûâàåòñÿ òàì ðèáè íåòó,àòî âñ¸ ãîðîõîâûé âîäî¸ì ðûáû ìàëî,ó ñåáÿ ñíà÷àëî çàðûáòå à ïîòîì ïîñîðåâíóåìñÿ. õîòåë ñêàçàòü äà âñ¸ ðàâíî íå ïîéìóò :oops: :oops: :oops: Ðûáà íà âîäîåìå åñòü. Êàðï ðåãóëÿðíî ïîêàçûâàë ñâî¸ ïðèñóòñòâèå â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê, íî...
Andrey
28 вересня 2008, 00:55
 
Форум: ЗМАГАННЯ та ФЕСТИВАЛІ
Тема: Другий тур по Західному регіону на ЧУ2009по лову коропа
Відповіді: 12
Перегляди: 4724

Ïîçäðàâëÿþ!!!! Ðåçóëüòàò íà îêóíÿõ äåëàëè??
È åùå. Ìîæåò íåìíîãî íå â òåìó. Êîãäà âàø áåðåã?
Andrey
28 вересня 2008, 00:45
 
Форум: ЗМАГАННЯ та ФЕСТИВАЛІ
Тема: Чемп Украины СПИННИНГ (лодка)
Відповіді: 15
Перегляди: 8270

Çàãàëüí³ âðàæåííÿ, ïîðàäóâàâ Ëüâ³â ñèëüíèì âèñòóïîì íà íåçíàéîìîìó âîäîéîì³ , ÿ îñîáèñòî öüîãî í³ÿê íåî÷³êóâàâ. Âàíÿ, ÿ êàê áûâøèé ëüâîâÿíèí ìîãó ñêàçàòü îäíî. ÝÒÎ áûëà èõ ðûáàëêà, òàê êàê â îñíîâíîì ùóêó è îêóíÿ îíè ëîâÿò íà ñòîÿ÷èõ âîäîåìàõ. Íè÷åãî, íà ñëåäóþùèé ãîä îíè òî÷íî ïîïàäóò â ïðèçû :lol...
Andrey
12 вересня 2008, 02:22
 
Форум: ЗМАГАННЯ та ФЕСТИВАЛІ
Тема: Чемп Рівненської обл спінінг човен Млинів 2008
Відповіді: 42
Перегляди: 17391

Братья рыбацюги! Что слышно на водоёме(окунь, щучка)??? И на что??
Если конечно клюёт. :D
Andrey
08 вересня 2008, 20:31
 
Форум: Звіти
Тема: ПАНТАЛІЯ
Відповіді: 86
Перегляди: 41990

Çàçíà÷ó, ùî ÷àñòèíà ó÷àñíèê³â çìàãàíü íå áóëà ãîòîâà äî ïîêëüîâîê êðóïíî¿ ùóêè - â ðåçóëüòàò³ - ïëà÷³ ïðî ïåðåãèçåíèé ôëþóðîêàðáîí òà ñëàá³ çàñò³áêè... Êîðîòøå êàæó÷è - âñ³ ïÿòüîðêè òà ñåìüîðêè áëàãîïîëó÷íî ç³éøëè... :D :D :D Âû æ ïðåäóïðåæäàëè, âèäèìî íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè íå ÷èòàëè àíîíñîâ... Æàëü ...
Andrey
08 вересня 2008, 19:07
 
Форум: ЗМАГАННЯ та ФЕСТИВАЛІ
Тема: Чемп Рівненської обл спінінг човен Млинів 2008
Відповіді: 42
Перегляди: 17391

Ìîëîäöû! Ïîáåäèòåëÿì ïîçäðàâëåíèÿ. À ïðîòîêîëü÷èêè??? È ñàìàÿ êðóïíàÿ ðûáà??
Andrey
07 вересня 2008, 22:42
 
Форум: ЗМАГАННЯ та ФЕСТИВАЛІ
Тема: Чемп Рівненської обл спінінг човен Млинів 2008
Відповіді: 42
Перегляди: 17391

²âàí, íà ìîþ äóìêó, ïîòð³áíî ââåñòè äåÿê³ êîðåêòèâè ó ïîëîæåíí³ ëîäî÷íèõ çìàãàíü.ß ìàþ íà óâàç³ ïóíêòè. 1.ëîâëÿ ïðè äðåéôóþ÷îìó ÷îâí³. 2.ßâêà ñïîðòñìåíà â çîíó ô³í³øó çâåðí³òü óâàãó íà ÷àñ ÿêèé âè âêàçàëè ÿê³ñü 10-15 õâ öå çàéâå. Ìîÿ ïðîïîçèö³ÿ: ñïîðòñìåí ÿêèé çàï³çíèâñÿ â çîíó ñòàðòó â³äâåäåíó íà â...
Andrey
19 серпня 2008, 22:43
 
Форум: ЗМАГАННЯ та ФЕСТИВАЛІ
Тема: Чемп Рівненської обл спінінг човен Млинів 2008
Відповіді: 42
Перегляди: 17391

Ãðàæäàíå!! Ëè÷íî ìíå õîòåëîñü áû óâèäåòü îò÷åò Þðû Ïèâíÿ. :roll:
Andrey
29 травня 2008, 19:14
 
Форум: ЗМАГАННЯ та ФЕСТИВАЛІ
Тема: Чемпіонат області з берег.спіна (Панталія)
Відповіді: 76
Перегляди: 29206

Èçâèíèòå çà çàäåðæêó îò÷åòà. Íå áûëî äîñòóïà ê Èíòåðíåòó. Îò÷åò. Îêðûëåííûé ïîñëå ïîáåäû â ïðîøëåì ãîäó, ñ íåòåðïåíèåì æäàë ñîðåâíîâàíèé â Ïàíòàëèè. Îçåðî î÷åíü ïîíðàâèëîñü, òàê êàê ïî âèííèöêèì ìåðêàì ïðîñòî èçîáèëîâàëî ðûáîé. Äîëãîæäàííàÿ ïÿòíèöà, 5 ÷àñîâ äîðîãè è ìû íà ìåñòå. Ïî ïðèåçäó íà ìåñòî,...
Andrey
26 травня 2008, 18:22
 
Форум: ЗМАГАННЯ та ФЕСТИВАЛІ
Тема: Чемпіонат області з берег.спіна (Панталія)
Відповіді: 76
Перегляди: 29206
Далі

Повернутись до розширеного пошуку

cron