Статут ГО "РІВНЕНСЬКИЙ РИБАЛЬСЬКИЙ КЛУБ"

Статут ГО "РІВНЕНСЬКИЙ РИБАЛЬСЬКИЙ КЛУБ"

Непрочитане повідомлення ventel » 21 січня 2016, 00:55

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація ”РІВНЕНСЬКИЙ РИБАЛЬСЬКИЙ КЛУБ” (надалі – Організація) є добровільним, неприбутковим об'єднанням громадян для задоволення та захисту своїх законних прав та інтересів на основі спільності інтересів по збереженню, захисту та розвитку в регіоні любительского та спортивного риболовства, сприяння розвитку охорони навколишнього середовища, та туризму.
1.2. Організація створюється та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших законодавчих актів та цього Статуту.
1.3. Організація будується на принципах самоврядування, добровільності, рівноправності її членів, законності і гласності. Організація вільна у виборі напрямів своєї діяльності в межах, встановлених чинним законодавством та її Статутом.
1.4. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, відокремлене майно, круглу печатку із своїм найменуванням, може від свого імені набувати майнові та немайнові права і нести обов'язки, виступати учасником цивільно-правових відносин, бути позивачем, відповідачем, третьою особою в судах, відкривати поточні рахунки в національній та (або) іноземній валюті в банківських установах, мати відповідні штампи, бланки із своїм найменуванням, власну символіку, у тому числі емблему та прапор, інші реквізити, затверджені і зареєстровані у встановленому законом порядку. Організація має право засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) відповідні засоби масової інформації; брати участь , в межах, визначених законодавством, у здійсненні державної регулятивної політики; брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності; здійснювати інші права, згідно норм чинного законодавства України.
1.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України. Організація не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх членів, так само як і її члени не відповідають по зобов’язаннях Організації.
1.6. Повне офіційне найменування Організації українською мовою: Громадська організація ”РІВНЕНСЬКИЙ РИБАЛЬСЬКИЙ КЛУБ”; скорочене найменування Організації: ГО “РРК”.
1.7. Повне найменування Організації англійською мовою: Public organization”RIVNE FISHING CLUB”; скорочене найменування Організації: PO “RFC”.
1.8. Місцезнаходження постійно діючого керівного органу Організації – Україна, 33013, м.Рівне, проспект Миру, 13, кв. 31.
1.9. Діяльність Організації розповсюджується на території Рівненської області.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Мета Організації.
2.1.1. Об'єднання риболовів з метою колегіального визначення спільних інтересів членів Організації та шляхів реалізації цих інтересів ;
2.1.2. Захист законних прав та інтересів членів Організації.
2.1.5. Сприяння розвитку рекреаційного використання природних ресурсів регіону як об'єктів права власності Українського Народу;
2.2. Завдання Організації.
2.2.1. Конструктивна взаємодія із уповноваженими та/або зацікавленими державними, громадськими і підприємницькими структурами України, інших держав, з метою вирішення проблем у галузі риболовства, захисту та охорони навколишнього середовища та туризму, захисту прав риболовів у регіоні;
2.2.2. Сприяння практичному здійсненню місцевих, регіональних, загальнодержавних, міжнародних та інших програм, що спрямовані на поліпшення умов спортивного та любительського риболовства;
2.2.3. Сприяння розробці і реалізації різних соціальних програм, направлених на здійснення Статутних мети і завдань Організації;
2.2.4. Сприяння відновленню та зростанню водних ресурсів регіону;
2.2.5. Сприяння організації та проведенню риболовних фестивалів, виставок, ярмарків, спортивних змагань та інших заходів у встановленому порядку;
2.2.6. Проведення заходів, спрямованих на створення належних умов для розвитку масового любительського і спортивного риболовства;
2.2.7. Сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
2.2.8. Сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя;
2.2.9. Розробка та реалізація власних проектів, участь в інших проектах, що сприяють розвитку любительсько-спортивного рибальства, риболовного спорту, підтриманню та відновленню екології довкілля;
2.2.10. Участь в організації семінарів, конференцій, лекцій та інших заходів з питань розвитку риболовного спорту та підвищення екологічної культури в суспільстві;
2.2.11. Сприяння налагодженню та розвитку всебічного співробітництва між Україною та іншими країнами світу у спортивній, екологічній, гуманітарній, та інших сферах;
2.2.12. Взаємовигідний обмін інформацією та спеціалістами з риболовно-спортивними організаціями України та зарубіжних країн;
2.2.13. Громадський контроль за розробкою, прийняттям та виконанням рішень державними компетентними органами.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Організація для досягнення статутної мети і завдань в установленому чинним законодавством та даним Статутом порядку здійснює наступну діяльність:
3.1.1. Взаємодіє зі всіма зацікавленими фізичними і юридичними особами, у тому числі зарубіжними;
3.1.2. Сприяє формуванню громадської думки для вирішення статутних завдань;
3.1.3. Встановлює контакти і налагоджує діалог з організаціями, головна мета та цілі яких подібні, з метою пошуку взаємоприйнятних шляхів вирішення власних статутних завдань;
3.1.4. Організовує та сприяє організації змагань, фестивалів, наукових дискусій і інших заходів спільно з громадськими організаціями в галузі риболовства;
3.1.5. Об'єднує на добровільній основі риболовів регіону для захисту їх прав, збереження національної самобутності рибальства, розвитку культурних, інтелектуальних і інших взаємовідносин між ними;

4. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. Організація відповідно до чинного законодавства та даного Статуту має право:
4.1.1. Визначати свою мету і завдання, структуру, форми і методи своєї діяльності;
4.1.2. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність;
4.1.3. Брати участь у розробці проектів та прийнятті рішень органами державної влади і органами місцевого самоврядування в порядку і обсязі, передбаченому законодавством України;
4.1.4. Представляти і захищати свої права, законні інтереси своїх членів в органах державної влади, місцевого самоврядування і громадських організаціях;
4.1.5. Виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя, вносити пропозиції до органів державної влади;
4.1.6. Брати участь через своїх представників в діяльності міжнародних неурядових організацій;
4.1.7. Засновувати засоби масової інформації і здійснювати з метою виконання статутних завдань видавничу діяльність друкованих, кіно-, фото-, відео- матереалів, теле- та радіопрограм та іншої інформації, що пов’язана з розвитком риболовного спорту та підвищенням екологічної культури в суспільстві;
4.1.8. Набувати, відчужувати, надавати в користування або в оренду рухоме або нерухоме майно, а також списувати власне майно з балансу, якщо воно зношено або морально застаріло;
4.1.9. Користуватися іншими правами, не забороненими чинним законодавством для громадських організацій;
4.1.10. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових підприємств, установ і організацій із статусом юридичної особи в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. СТРУКТУРА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Загальні збори.
5.1.1. Вищим керівним органом управління Організації є Загальні збори усіх членів.
5.1.2. Загальні збори скликаються Радою Організації (далі Рада), з доведенням інформації про скликання зборів і його передбачуваний порядок денний до членів Організації не пізніше, ніж за один місяць до дати проведення зборів шляхом відповідних оголошень в місцевих засобах масової інформації або іншим шляхом, у тому числі із використанням засобів зв’язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо). Чергові збори скликаються не рідше одного разу на рік.
5.1.3. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані за ініціативою Голови Ради, більшості членів Ради, або на вимогу не менше ніж 1/4 голосів та підписів членів ГО «РРК», з доведенням інформації про скликання позачергових Загальних зборів з повідомленням членів Організації не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення.
5.1.4. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Організації. Рішення на Загальних зборах приймаються простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у Загальних зборах.
5.1.5. Загальні збори правомочні розглядати будь-які питання діяльності Організації. До виключної компетенції Загальних зборів відносяться:
- затвердження рішень Ради про прийняття громадян у члени Організації, а також рішень Ради про виключення з членів Організації згідно п.5.2.12. цього Статуту;
- визначення основних напрямків діяльності Організації;
- затвердження Статуту Організації та внесення в нього змін;
- затвердження довгострокових планів та звітів про їх виконання;
- обрання та відкликання Голови, Заступника, Секретаря та членів Ради Організації; голови та членів ревізійної комісії;
- прийняття рішень про заснування або вступ в спілки громадських організацій (союзи, асоціації, тощо) та про вихід з них;
- затвердження рішень про утворення своїх місцевих осередків та Положень про них;
- затвердження угод з іншими громадськими організаціями про співробітництво і взаємодопомогу;
- затвердження бюджету, результатів фінансової діяльності організації;
- прийняття рішень про реалізацію права власності Організації на засоби та майно;
- установлення розмірів вступних та членських внесків до Організації та порядок їх сплати;
- затвердження громадських програм;
- прийняття рішення про припинення діяльності Організації, її ліквідації, створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
5.2. Рада.
5.2.1. Центральним постійно діючим керівним колегіальним органом Організації є Рада.
5.2.2. Рада складається з Голови Ради, Заступника Ради, Секретаря Ради та членів Ради.
5.2.3. В Раду може бути обраний будь-який член Організації.
5.2.4. Всі члени Ради володіють рівними правами.
5.2.5. Керівником Ради за посадою є Голова Ради.
5.2.6. Члени Ради здійснюють свою роботу за напрямками діяльності, визначеними самою Радою і в подальшому затвердженими рішенням найближчих по часу Загальних зборів.
5.2.7. Засідання Ради проводяться у міру необхідності, але не менше одного разу на місяць.
5.2.8. Чергові та позачергові засідання Ради скликаються Головою Ради.
5.2.9. Рада спроможна ухвалювати рішення, якщо на її засіданні присутні більше половини членів Ради.
5.2.10. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні.
5.2.11. За дії, що дискредитують Організацію, за невиконання рішень керівних органів, за самоусунення від роботи, член Ради може бути виведений зі складу Ради її рішенням, до затвердження на Загальних зборах.
5.2.12. Рада:
- визначає дату і місце проведення Загальних зборів, готує матеріали до чергових зборів;
- забезпечує та здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих на Загальних зборах;
- готує проект щорічного бюджету Організації і вносить питання про його затвердження до порядку денного Загальних зборів; затверджує календарні плани змагань, фестивалів та інших заходів Організації;
- виконує функції щодо господарського управління майном Організації;
- розпоряджається майном Організації шляхом вчинення відповідних правочинів у разі, якщо такі права надані Раді рішенням Загальних зборів Організації.
- здійснює прийом і виключення з членів Організації з наступним затвердженням Загальними зборами.
- здійснює інші функції, окрім віднесених до виключної компетенції інших органів.
5.3. Голова Ради.
5.3.1. Обирається Загальними зборами.
5.3.2. Здійснює керівництво діяльністю Організації та Радою.
5.3.3. Володіє правом першого підпису фінансових документів Організації.
5.3.4. Представляє Організацію без довіреності в органах державної влади і місцевого самоврядування, судових органах, громадських організаціях, взаємодіє з усіма зацікавленими особами, у тому числі зарубіжними.
5.3.5. Укладає угоди, вчиняє правочини, здійснює інші юридичні дії відповідно до чинного законодавства і цього Статуту.
5.3.6. Затверджує організаційно-штатну структуру. Встановлює посадові оклади штатним співробітникам відповідно до чинного законодавства.
5.3.7. Щорічно звітує перед Загальними зборами про виконану роботу.
5.3.8. Розпоряджається майном і засобами Організації в межах своєї компетенції та повноважень, встановлених рішенням Загальних зборів Організації.
5.3.9. Розподіляє обов'язки між членами Ради.
5.3.10. Видає довіреності, підписує документи, відкриває розрахункові і інші рахунки в національній та/або іноземній валюті в банківських та інших фінансових установах.
5.3.11. Здійснює прийом і звільнення штатних співробітників.
5.3.12. Здійснює інші функції, окрім віднесених до виняткової компетенції інших органів.
5.3.13. Під час відсутності Голови Ради його обов'язки виконує Заступник Ради, або Секретар Ради, за дорученням Голови Ради.
5.4. Контрольно-ревізійна комісія.
5.4.1. Контрольно-ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на 2 роки.
5.4.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює контрольно-ревізійна комісія, що складається з трьох членів. Контрольно-ревізійна комісія підпорядковується лише Загальним зборам. Члени Ради не можуть бути одночасно членами контрольно- ревізійної комісії.
5.4.3. Контрольно-ревізійна комісія Організації:
- перевіряє діяльність Ради за дорученням Загальних зборів, з власної ініціативи або на вимогу членів Організації;
- перевіряє виконання бюджету статутними органами Організації;
- проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Організації;
- має право вимагати від посадових осіб Організації надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень;
- складає звіт по проведеній перевірці з поясненнями;
- доповідає про результати та висновки проведених нею перевірок та ревізій Загальним зборам Організації;
- має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Організації;
5.4.4. Засідання контрольно-ревізійної комісії вважається правомочним, якщо є на засіданні присутні не менше ніж двоє членів контрольно-ревізійної комісії;
5.4.5.Рішення приймаються простою більшістю голосів членів контрольно-ревізійної комісії.

6. ПРО ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ
6.1. Організація веде бухгалтерській облік та звітність за результатами своєї діяльності згідно з діючим законодавством в Україні, встановленим щодо громадських неприбуткових організацій.
6.2. Організація у встановленому порядку подає фінансовим органам декларації про свої доходи і витрати.

7. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ
7.1. Членство в Організації є добровільним.
7.2. Членами Організації можуть бути громадяни, що досягли 16 років, визнають Статут, розділяють мету і завдання Організації, а також беруть активну участь в її діяльності та сплачують вступні та періодичні членські внески.
7.3. Члени Організації мають рівні права і обов'язки.
7.4. Прийом в члени Організації громадян здійснюється Радою на підставі заяви громадянина з наступним затвердженням Загальними зборами.
7.5. Членство в Організації припиняється у разі виходу особи з Організації за власним бажанням, систематичною (не менше ніж за три місяці підряд) несплатою (неповною сплатою) членських внесків або виключення члена за рішенням Ради з наступним затвердженням Загальними зборами за дії, що дискредитують Організацію, за невиконання рішень керівних органів, за самоусунення від своїх обов’язків, передбачених даним Статутом.
7.6. При виході або виключенні з членів Організації вступні та періодичні членські внески поверненню не підлягають.
7.7. Члени Організації мають право:
7.7.1. Обирати і бути обраними до керівних органів Організації;
7.7.2. Брати участь у всіх заходах Організації, у розробці і реалізації проектів і программ;
7.7.3. Користуватися допомогою Організації в захисті соціальних прав;
7.7.4. Особисто брати участь при обговоренні будь-якого питання;
7.7.5. Одержувати будь-яку інформацію про діяльність Організації;
7.7.6. Висувати будь-які ініціативи в рамках мети і завдань Організації;
7.7.7. Вільно вийти з членів Організації.
7.8. Члени Організації зобов'язані:
7.8.1. Дотримуватися вимог Статуту;
7.8.2. Активно сприяти в реалізації завдань, що стоять перед Організацією;
7.8.3. Дбайливо відноситися до використовування майна Організації;
7.8.4. Своєчасно сплачувати членські внески, розмір яких визначається Радою та затверджується Загальними Зборами.

8. МАЙНО І КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ. УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Організація може мати у власності будівлі, споруди, житлові приміщення, устаткування, інвентар, рухоме і нерухоме майно, грошові кошти, у тому числі і в іноземній валюті, акції, цінні папери і інше майно, необхідне для матеріального забезпечення і нормального функціонування Організації.
8.2. Відповідно до статутної мети і завдань Організації в її власності можуть знаходитися об'єкти інтелектуальної власності і авторських прав, створені або придбані Організацією у відповідності до закону.
8.3. Кошти Організації формуються за рахунок:
8.3.1. членських внесків;
8.3.2. добровільних і цільових внесків і пожертвувань фізичних, юридичних осіб, у тому числі іноземних;
8.3.3. доходів від проведення змагань, фестивалів, виставок, лотерей, культурно-масових заходів, зовнішньоекономічної і іншої діяльності Організації, не забороненої чинним законодавством для громадських організацій;
8.3.4. доходів від створених Організацією підприємств, установ, організацій;
8.3.5. інших надходжень, не заборонених законодавством України.
8.4. Всі кошти, одержані Організацією, використовуються на досягнення мети і завдань відповідно до даного Статуту і розподілу між членами Організації не підлягають.
8.5. Організація не може використовувати банківські кредити для фінансування своїх програм.
8.6. Організація може фінансувати добродійні, наукові, і інші заходи, пов'язані з реалізацією мети і завдань Організації.
8.7. Організація здійснює контроль за цільовим використанням грошових коштів і майна переданого Організацією.
8.8. Організація самостійно визначає шляхи свого розвитку.
8.9. Власником всього майна, що належить Організації є Організація в цілому.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
9.1. Всі зміни і доповнення до Статуту розглядаються і приймаються на Загальних зборах простою більшістю голосів Членів Організації, що присутні на зборах, з подальшою реєстрацією їх у встановленому законом порядку.

10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
10.1. Припинення діяльності Організації може бути здійснено шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу.
10.2. Реорганізація (шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу) здійснюється у відповідності і в порядку, передбаченому законодавством України.
10.3. Рішення про реорганізацію і саморозпуск Організації приймається на Загальних зборах простою більшістю голосів Членів Організації, які присутні на зборах.
10.4. Ліквідація Організації може здійснюватися за рішенням відповідного суду в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається Загальними зборами Організації або судовими органами.
10.5. Організація забезпечує облік і збереження документів штатних співробітників і при припиненні діяльності своєчасно передає їх у встановленому законом порядку на державне зберігання.
10.6. Організація своєчасно надає відповідне повідомлення про свою ліквідацію до органу, що зареєстрував Організацію для виключення її з державного реєстру юридичних осіб.
10.7. Кошти та інше майно Організації, у тому числі у випадку ліквідації, не може розподілятись між членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.

11. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
11.1. У разі потреби на Загальних зборах членів Організації може бути прийняте рішення про створення місцевого осередку, який є відокремленим підрозділом Організації і не є юридичною особою, діє під керівництвом виконавчих органів управління Організації, користується правами, повноваженнями та виконує функції в порядку, встановленому Положенням про місцеві осередки, яке затверджується Загальними зборами членів Організації.

Підписи:

Голова Ради ______________ Сойко Андрій Васильович
Секретар Ради _____________ Марчук Віталій Андрійович
Public organization "RIVNE FISHING CLUB"

Подякували: 3 [Показувати]
Аватар користувача
ventel
 
Повідомлень: 329
З нами з: 20 листопада 2007, 01:00

Re: Статут ГО "РІВНЕНСЬКИЙ РИБАЛЬСЬКИЙ КЛУБ"

Непрочитане повідомлення PAVEL » 22 січня 2016, 22:38

Вот и стало все понятно . Немного подождать и все хорошо :co_ol: :co_ol:

7.8.4. Своєчасно сплачувати членські внески, розмір яких визначається Радою та затверджується Загальними Зборами
О какой сумме идется !
Ровенский Карповый Клуб
Аватар користувача
PAVEL
Абориген
Абориген
 
Повідомлень: 137
З нами з: 12 листопада 2011, 19:13
Звідки: г.Ровно

Re: Статут ГО "РІВНЕНСЬКИЙ РИБАЛЬСЬКИЙ КЛУБ"

Непрочитане повідомлення ttearjerker » 22 січня 2016, 23:02

PAVEL написав:Вот и стало все понятно . Немного подождать и все хорошо :co_ol: :co_ol:

7.8.4. Своєчасно сплачувати членські внески, розмір яких визначається Радою та затверджується Загальними Зборами
О какой сумме идется !

Написав в ПП.
Чтобы победить искушение, ему надо поддаться. О.Уайлд
Рівненський Карповий Клуб
Аватар користувача
ttearjerker
 
Повідомлень: 1032
З нами з: 16 вересня 2010, 00:57
Звідки: Рівне


Повернутись до Рівненський Рибальський Клуб

Хто зараз онлайн

Зареєстровані учасники: Google [Bot]

cron